Medlemsinfo kommer

Föreningens Stadgar


§1 Föreningens namn
Föreningens namn Àr Föreningen NÀtet

§2 Föreningens sÀte
Styrelsen har sitt sÀte i Mariestad.

§3 Föreningsform
Föreningen Àr en ideell förening. Föreningen Àr ansluten till Mariestads kommun, Sverok och StudiefrÀmjandet

§4 Syfte
Föreningens FrÀmsta syfte Àr att frÀmja spelande bland alla Äldrar.
Föreningen har Àven som syfte att stÄ med en föreningslokal som medlemmarna kan nyttja samt
som syfte att anordna ett flertal offentliga arrangemang varje Ă„

§5 Oberoende
Föreningen Àr religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 VerksamhetsÄr
VerksamhetsÄret Àr 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkÀnner dessa Stadgar. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstÀngas av styrelsen. AvstÀngd medlem mÄste diskuteras pÄ nÀsta Ärsmöte. Antingen sÄ upphÀvs dÄ avstÀngningen
eller sÄ utesluts medlemmen. Styrelsen och Ärsmöte kan upphÀva avstÀngning och uteslutning. För att en medlem skall ges tillgÄng till föreningslokalerna mÄste medlemen först godkÀnnas som aktiv medlem och erlÀgga en Ärlig avgift om 500:-

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista,bidrags-ansökningar,medlemsvÀrvning, beslut som tas pÄ Ärsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse bestÄr av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och vid
behov en eller Flera extra ledamöter. Samma person fÄr inte ha fera poster i styrelsen. Styrelsen vÀljs pÄ Ärsmöte och tilltrÀder direkt efter valet.
Valbar Àr aktiv medlem i föreningen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens rÀkenskaper och för- valtning vÀljs pÄ Ärsmöte en eller tvÄ revisorer. Valbar Àr person som inte sitter i styrelsen.
Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag pÄ personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan Ärs mötet vÀlja en ell er flera valberedare. Valbar Àr medlem i föreningen.

§11 Ordinarie Ärsmöte
Ordinarie Ärsmöte ska hÄllas senast den 31 mars varje Är. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt mÄste föreningens aktiva medlemmar meddelas minst tvÄ veckor i förvÀg. Följande Àrenden ska alltid behandlas pÄ ordinarie Ärsmöte:

1)mötets öppnande
2)mötets behörighet
3)val av mötets ordförande
4)val av mötets sekreterare
5)val av tvÄ personer att justera protokollet
6)styrelsens verksamhetsberÀttelse för förra Äret
7)ekonomisk berÀttelse för förra Äret
8)revisorernas berÀttelse för förra Äret
9)ansvarsfrihet för förra Ärets styrelse
10)Ă„rets verksamhetsplan
11)Ärets budget och faststÀllande av medlemsavgift
12)val av Ă„rets styrels
13)val av Ă„rets revisor
14)val av Ă„rets valberedare
15)övriga frÄgor
16)mötets avslutande

§12 Extra Ärsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hÀlften av föreningens medlemmar krÀver det ska styrelsen kalla till extra Ärsmöte. Vid giltigt krav pÄ extra Ärsmöte kan den som krÀvt det sköta kallelsen. För att vara behörigt mÄste föreningens medlemmar meddelas minst tvÄ veckor i förvÀg. PÄ extra Ärsmöte kan bara de Àrenden som nÀmnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om sÀrskilda skÀl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 RöstrÀtt
Endast nÀrvarande aktiv medlem har röstrÀtt pÄ Ärsmöte. PÄ styrelsemöten har endast nÀrvarande ur styrelsen röstrÀtt.

§15 Röstetal
Alla frÄgor som behandlas pÄ Ärsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat stÄr i stadgarna. Nedlagda röster rÀknas ej.
Varje person med röstrÀtt har en röst. Vid lika röstetal fÄr slumpen avgöra.

§16 StadgeÀndring
Dessa stadgar kan bara Àndras pÄ Ärsmöte. För att vara giltig mÄste Àndringen antas med tvÄ tredjedelar av antalet röster. DÄ stadgeÀndring ska ske mÄste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall
mÄste Àndringen antas enhÀlligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4),stadgeĂ€ndringar (§16)och upplösning (§17) krĂ€ver likalydande beslut pĂ„ tvĂ„ pĂ„ varandra följande ordinarie Ă„rsmöten.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning fÄr endast framlÀggas pÄ Ärsmöte. Att upplösning ska behandlas mÄste framgÄ av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas sÄ lÀnge minst fem medlemmar vÀgrar godkÀnna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. DÀrefter ska föreningens tillgÄngar gÄ till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas pÄ det sista Ärsmötet.